7/23/2006

همبستگی با لزبین،گی،بی و دوجنس شدگان ایرانی-solidarité avec les Lesbiennes Gais Bi et Trans d’Iran

سه شنبه 28 تير 1384- 19 جولاي 2005

چهارشنبه 28 تیر 1385- 19 جولای 2006

روز جهانی همبستگی با لزبین،گی،بی و دوجنس شدگان ایرانی


در بیست و هشتم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادوچهار دو نوجوان به نامهای محمد و ایاز شانزده و هجده ساله در میدان عدالت شهر مشهد در ملاعام به دار آویخته شدند .
غیر ممکن است فراموش کنیم !
نباید به هیچ عنوان فراموش کرد!
این دو نوجوان را در حالی محکوم به اعدام بوسیله طناب دار میکنند که در هنگام انجام عمل آنها فقط چهارده و شانزده سال بیشتر سن نداشتند .
ایران نه تنها آنان را به چوبه دار بخاطر گرایشهای همجنسگرایانه میدهد و نیز در مقابل ملتها و دولتهای جهان با نادیده
گرفتن مقررات بین المللی و حقوق بشر که خود امضا کننده آن بوده ایستادگی میکند از جمله قوانین نوجوانانی را که به سن قانونی نرسیده اند حق اعدام کرد ن آنان را ندارند .
این روز، روز همبستگی با خواهران و برادران در هر گوشه از گیتی که مورد جفا قرار گرفته اند و فراخوان عمومی از سراسر جهان برای اعلام مخالفت با اعدام در ایران و سراسر جهان و همچنین لغو احکام غیر انسانی ایران در مقابل همجنسگرایان وخاتمه دادن به آزار واذیت آنان بخاطر گرایشهایشان میباشیم .
فرانسویان نباید چشمان خود را ببندند و بی عدالتیهای رژیم بی کفایت ایران راکه اعدام انسان جنبه نمایشی برای اثبات قدرتش و مخصوصا که قربانیان آنان زنان و اقلیتهای جنسی هستند .
بدین وسیله ؛اعلام میداریم خواهان لغو حکم اعدام و خاتمه دادن به نگاه کردن به گرایشهای جنسی همجنسگرایان به عنوان جرم در ایران و جهان . با توجه به امر مهم و سالروز اعدام محمد و ایاز سازمان با همبستگی جمعی همگان را به یک فراخوان عمومی دعوت میکند در روز بیست و هشتم تیرماه راس ساعت نوزده در محل ویوبورت و همزمان در آنجا استشادی را برای امضا در اختیار خواهیم داشت . ونیز متوانیم ازآدرس زیر نیز برای همدلی و همراهی استفاده نماییم.
http://www.abolition.fr
انجمن فرانسوی امضا کننده وعضو همبستگی:
تماس خبر رسانی :

19 juillet 2006

Journée internationale de solidarité avec les Lesbiennes Gais Bi et Trans d’Iran

Parce qu’un 19 juillet 2005, deux adolescents âgés de 16 et 18 ans étaient pendus sur la place publique d’Edalat dans la ville de Mashhad au nord-est du pays : ils se nommaient Mahmoud et Ayaz.

Parce qu’il est impossible d’oublier !

Parce qu’il ne faut surtout pas oublier !


En exécutant ces deux adolescents, âgés de 14 et 16 ans au moment des faits, l’Iran n’a pas seulement prononcé la peine de mort pour motif d’homosexualité mais elle a aussi enfreint gravement le droit humanitaire international. En tant qu’État signataire du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et à la Convention des droits de l’enfant, l’Iran s’était en effet, engagé à ne plus exécuter des personnes mineures.

Cette journée est un appel à tous les Etats à travers le monde. Ils ont pour devoir de témoigner leur solidarité avec nos frères et sœurs persécuté(e)s en Iran et partout dans le monde. Ils doivent exiger et obtenir de l’Iran l’abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l’homosexualité et la libération des personnes détenues ou condamnées du seul fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

La France ne doit pas ignorer plus longtemps nos appels car nous ferons la démonstration d’une solidarité indéfectible en signe de dénonciation d’un régime inacceptable dans lequel la mise à mort d’un être humain n’est que pure formalité et dont sont particulièrement victimes les femmes et les minorités sexuelles.

Nous dénonçons la peine de mort et la pénalisation de l’homosexualité en Iran et partout dans le monde. Notre collectif d’associations appelle à un rassemblement à Marseille, le mercredi 19 juillet, à 19 heures sur le Vieux Port.

Nous signons la pétition : Ensemble Contre la Peine de Mort !
Pétition à signer sur place ou sur http://www.abolition.fr


Associations françaises signataires du communiqué et membres du collectif :


Contacts Presse :

Aucun commentaire: