7/23/2006

انسانیت وحقوق بشر رنگ پوست، نژاد ، مذهب و قومیت را نمشناسدبا توجه به اینکه انسان و انسانیت وحقوق بشر رنگ پوست، نژاد ، مذهب و قومیت را نمشناسد وتمام انسانها دارای حقوق برابر می باشند حال از هر آئین و مذهب که باشند رعایت حقوقشان واجب و محترم است و من به عنوان یک ایرانی که در چند هزارسال قبل درس عدالت را نیاکانمان به ما دادند ، منشور آن بمانند سند تاریخی وجود دارد پس وظیفه خود میدانم از زبان آنانی که در حال حاضر قادر به تکلم نیستند این مطلب را عنوان کنم و همه باید بدانند که دولتها موظف وپاسخگوی بی عدالتیها و ظلمی که بر گروههای مختلف در جامعه میشود، میباشند .
در این موقعیت از همجنسگرایان عراق سخن میرانم که آنان بنا به فتواهای مختلف به مانند ما ایرانیها در زیر بار شکنجه و مرگ و دشوارهای مختلف که زندگی روزانه را سخت و غیر قابل تحمل مینماید بسر میبرند و حق مسلم هر فرد، که زندگی است را از دست داده اند .
فرزند عراق با فرزند ایران چه تفاوتی دارد ؟
هر دو را بخاطر گرایشهای جنسیمان میکشند ، شلاق میزنند ومورد لعن ونفرین قرار میگیریم . حتا در زندانها و شکنجگاهها میخواهند تخم نفرت را در دلهایمان بکارند زیرا از حیله زبان و یا ملیت استفاده کرده تا اتحاد
( ال ژ ب ت ) را از بین ببرند با در نظر گرفتن این مطلب جای آن هست که بگوییم افراد ضد حقوق بشر در هر لباس و زبان میتوانند عامل بدی باشند . واین ما هستیم که نباید این اجازه را بدهیم گرگ به لباس میش ظاهر شود
بدینوسیله حمایت قلبی خود را از ال ژ ب ت های عراق عنوان میکنیم به امید فردایی بهتر .
بابک امیری . فرانسه

“Human race is like organs of one body, which has created of one essence.” Saadi

As we all know, human rights law is based on equality of race, religion and ethnicity. In this particular time of history, I, as an Iranian, who was raised in a country with thousand years of history, and lessons of justice, feel an enormous duty to speak for those whose destiny is silence.

Every one should be alert that governments are responsible for all their injustice and repressions in any society, while they are forcing different groups to obey their rules.

In this specific situation, I am speaking of Iraqi homosexuals which like Iranians are enduring torture and death threats under different religious orders (Fatwas).

Iraqis are not different from Iranians. Like Iranian homosexuals they are being cursed, flogged, whipped and hated. In detention houses and prisons, the jailors are trying to break the unity of LGBT with the imposturous language and the usage of a certain ethnic strategy to cause animosity between them.

In this point I should announce that there are individuals with disguise who are trying to turn the human rights message in a destructive direction. And it is us who should not allow them to break our unity.

We send our heartfelt support to Iraqi LGBT, and for a better future,

Babak Amiri, France

Aucun commentaire: