4/30/2008

تجمع اعتراض آمیز در تهران بر سر نام خلیج فارس
Golfe Persique

به مناسبت روزی که در ایران روز خلیج فارس اعلام شده، عده ای از دانشجویان در مقابل سفارت امارات متحده عربی در تهران گردآمدند که تا به تبلیغ نام خلیج عربی به جای خلیج فارس از جانب برخی دولتهای عرب و همچنین ادعای امارات بر مالکیت سه جزیره ایرانی اعتراض کنند

1 commentaire:

Anonyme a dit…

See Please Here