11/22/2007

حكم اعدام31
رييس پليس
امنيت اخلاقي ناجا اعلام كرد
با جمع‌آوري4800 تن از اراذل و اوباش حكم اعدام31
نفرآنها صادر شد
%5
اين افراد، 14 تا 17 سال و 53 درصد، در گروه سني 17 تا23

سال قرار دارند

Aucun commentaire: