10/12/2006

pesaraneh آگاه باشید و بیدارBABAK AMIRI
ما ایرانیها را از یاد نبرید
به تمامی دولتها و گروههای بشر دوست راستی چه فرقی بین حکومت طالبان و
سر بریدن در ملا عام و بدار آویختن دو کودک در مشهد وجود دارد ؟
در نهایت امروز دیگر صدایی از اعدامها نیست و این بدان مفهوم نمیباشد که احکام اعدام همجنسگرایان لغو شده ؛ نه بلکه همگان از این فاجعه آگاه هستند که خیلی از اعدامها در جمهوری اسلامی بصورت مخفیانه انجام میشود و یا بصورت حادثه سازی و یا گروه مخفی مرگ ترتیب آن را میدهند . از مرگ دو ترانسسکسوال یاد مکنم و نحوه مرگشان یکی در خانه اش بدار اویخته شده دیگری با ضربهای چاقو بقتل رسیده بود . در ایران گروه لباس شخصیها بسیجی خیلی راحت خود رادر هر قالبی جای میدهند و افراد را به دام خود می اندازند ماجرای امیر را یادآور میشوم که بوسیله لباس شخصیها در دام قوانین غیر بشری افتاد و مورد جزا بناحق قرار گرفت . قانون گذران ایرا ن راه سکوت در اعدامها و شکنجه را پیش از بیش در دستور کار خود قرار داده اند . اگر از اعدام همجنسگرایان خبری نیست بدان منظور نمی باشد که از کتاب قانون جزایی کشور جمهوری اسلامی ایران احکام و مواد این قوانین پاک شده است .
آگاه باشید و بیدار

Aucun commentaire: